Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja kieli on suomi.


2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistys on Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea alueellaan kultaistennoutajien kasvatusta, rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastamista rodun parissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille sekä järjestää koulutuksia, kursseja, kokeita, kilpailuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan talkootyötä erilaisissa tapahtumissa ja näin kerätä varoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista varten. 

Yhdistys voi kuulua ja liittyä jäseneksi tarkoitustaan edistäviin yhdistyksiin ja yhteisöihin sitoutuen heidän sääntöihinsä sekä ohjeistuksiinsa. Näistä jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.


3 § JÄSENYYS 

Jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


3.1 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

Yhdistys ei peri liittymis- tai jäsenmaksua.


3.2 § JÄSENEN EROAMINEN 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


3.3 § JÄSENEN EROTTAMINEN 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä seuraavilla perusteilla:

1) jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti

2) jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta, tai on määrätty eläintenpitokieltoon

3) jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa 

4) jäsen rikkoo Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n sääntöjä vastaan tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaan

5) jäsen ei ole maksanut Kultainen Rengas - Golden Ring ry:n jäsenmaksua kahden kuukauden sisällä sen eräpäivästä

6) jäsen on itse eronnut Kultainen Rengas - Golden Ring ry:stä Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Yhdistyksellä on oikeus ilmoittaa hallituksen päätöksellä erotetun jäsenen henkilöllisyys ja erottamisen syyt Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallitukselle.


4 § HALLITUS 

Yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä-kuusi (4-6) kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla, sen jälkeen kauden mukaan. Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja on valittava hallituksen keskuudesta. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen varsinaista jäsentä sitä heiltä vaatii. Yhdistyksen hallituksen kokoukset voidaan järjestää etäkokouksina. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.


5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.


6 § TILIKAUSI JA TALOUDEN TARKASTAMINEN 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7.1 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja/tai Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Kokouksissa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat.


7.2 § VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja

9. vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten määrä

10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat ja aloitteet

13. käsitellään jäsenten esittämät asiat ja aloitteet, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä

14. kokouksen päättäminen


7.3 § YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivallasta on voimassa samat säännöt kuin yhdistyksen kokouksissa.


8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Nämä säännöt ja niiden muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallituksella ennen vuosikokoukselle esittämistä.


9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava ¾ annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:lle.


10 § MUUT MÄÄRÄYKSET 

Muuten on noudatettava mitä yhdistyslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään.


Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n uudet säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2021. Yhdistyksen uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.7.2021.