Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry, joka on Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja kieli on suomi.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kultaistennoutajien kasvatusta, rodun tunnetuksi tekemistä sekä monipuolista harrastusta rodun parissa. Tätä toteutetaan antamalla opastusta ja neuvontaa rodusta kiinnostuneille sekä järjestämällä koulutusta, kursseja, kokeita, kilpailuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

3 § VAROJEN HANKINTA

Yhdistys ei peri jäsenmaksua. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla erilaisia koiratapahtumia, myyjäisiä, arpajaisia, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan talkootyötä erilaisissa tapahtumissa ja näin kerätä varoja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista varten.

4 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n jäsen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen jäsensihteerille, jonka jälkeen yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyden.

5 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä seuraavilla perusteilla:
1) jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien kenneltapojen vastaisesti
2) jäsen on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai –rikkomuksesta, tai on määrätty eläintenpitokieltoon
3) jäsen on tuomittu kurinpidolliseen seuraamukseen Suomen Kennelliiton kurinpitolautakunnassa
4) jäsen rikkoo Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n sääntöjä vastaan, eroaa siitä tai on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa Jäsenen erottaminen hallituksen päätöksellä astuu voimaan välittömästi. Yhdistyksellä on oikeus ilmoittaa hallituksen päätöksellä erotetun jäsenen henkilöllisyys ja erottamisen syyt Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n hallitukselle.

6 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

7 § KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen kokoukseen: kevätkokoukseen maalis-huhtikuussa ja syyskokoukseen loka-joulukuussa. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja/tai Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta anonut kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja äänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännökset kuin varsinaisista kokouksista on määrätty.

8 § KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
3) hyväksytään kokouksen esityslista
4) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille
6) käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
7) käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
8) muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

9 § SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
3) hyväksytään kokouksen esityslista
4) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
6) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 7) asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat
8) valitaan edustajat kenneljärjestöihin
9) käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
10) käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
11) muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

10 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljä – kuusi varsinaista jäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuosittain valitaan kaksi – kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet (kolme) arvalla. Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsensihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja on valittava hallituksen keskuudesta. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle tarpeen mukaan. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kokousta johtaa varapuheenjohtaja.

11 § TOIMIKUNNAT

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikunta voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai määräajaksi. Toimikuntien tulee noudattaa kokousten ja hallituksen antamia ohjeita.

12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.

13 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS

Yhdistys on Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n alueyhdistys. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- ja/tai ulkomaisiin kenneljärjestöihin. Liittymisestä päätetään yhdistyksen kokouksessa.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Nämä säännöt ja niiden muutokset on hyväksytettävä Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n hallituksella.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava ¾ annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:lle.

16 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain, Kultainen Rengas – Golden Ring GR ry:n sekä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sääntöjä ja määräyksiä.